Over ons

Op 15 december 2008 is de stichting Vrienden van het Nannewiid opgericht.

Doelstelling van de stichting is: het behoud en de bescherming van het Nannewiid en omgeving, de flora en fauna, het karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde.

Activiteiten van de stichting zijn o.a.:

  • Excursies, naar o.a. Douwe Pôle en Lytse Wiid,
  • Deelname aan de Nacht van de Nacht,
  • Stimuleren van natuurwerkdagen in het gebied,
  • Bijwonen van informatiebijeenkomsten,
  • Verzorgen van presentaties en nieuwsbrieven,
  • Organiseren van politiek debat,
  • Alert blijven en zo nodig acties organiseren tegen
    ongewenste ontwikkelingen.

De Vrienden van het Nannewiid ambiëren een spreekbuisfunctie onder andere door bekendheid te geven aan ontwikkelingen via media, opdat mensen zich een mening kunnen vormen en deze kunnen uitdragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Gerben Algera, voorzitter; Bernardien Roze, secretaris en Ietje Kornelis, penningmeester.

Stichting Vrienden van het Nannewiid heeft een samenwerkingsverband met partnerorganisaties vereniging Moai Skarsterlân en stichting Gaasterlân-Natuerlân en voeren als “Krite Mar en Gaast” gezamenlijk periodiek overleg met de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling, natuur/ landschap en water van het gemeentebestuur van De Fryske Marren. 

Vrienden van het Nannewiid is aangesloten bij de Friese Milieu Federatie

Als U ook actief een bijdrage wilt leveren aan onze doelstelling, laat het ons dan vooral weten. U kunt uw steun kenbaar maken via het contactformulier op deze website. De statuten kunnen op aanvraag per email toegestuurd worden.

Actueel

Nieuwsbrief nr. 16 nu te downloaden

Vrienden van het Nannewiid pakken de draad weer op met het periodiek uitbrengen van nieuwsbrieven om u over recente ontwikkelingen te informeren en u op de hoogte te brengen van haar activiteiten. De brief is ook te vinden en te downloaden vanuit ons archief.

Gebiedsplan voor het Nannewiid

Recent heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden voor een gebiedsplan “Toekomst Nannewiid”. Met financiële steun van gemeente en provincie maakt ingenieursbureau Witteveen en Bos, in opdracht van de Stichting Nannewiid, een toekomstgericht gebiedsplan om het uitbaggeren van het Nannewiid mogelijk en financieel haalbaar te maken. De aanleiding is bekend: belemmering van zwemmen en watersport door het …

Nacht van de Nacht

Als gevolg van de getroffen maatregelen omtrent het heersende corona-virus kan onze activiteit in de komende Nacht van de Nacht op 24 oktober 2020 niet doorgaan. Al sinds de oprichting van de Vrienden van het Nannewiid in 2008 is het traditie om in de Nacht van de Nacht een wandeling, met een bepaald thema, te …

Huidige situatie en betekenis

Samen met de twee kleine aangrenzende moerasgebieden, Douwe Pôle en Lytse Wiid, is het Nannewiid een belangrijk en waardevol natuurgebied. Natuur en huidig kleinschalig recreatief gebruik van het Nannewiid gaan hier prima samen. In dit prachtige stukje natuur met het omringende open landschap staan monumentale boerderijen, een geheel dat van grote cultuurhistorische waarde is.

Nannewiid en omgeving ten zuiden van rijksweg A7 ingeklemd tussen de dorpen Oudehaske, Rottum en Sintjohannesga.

Ook heeft het meer met de oevers een grote ecologische waarde. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is zeer gevarieerd door de afwisseling van open water, rietkragen, broekbos en rietvelden. Aan de westzijde van het meer liggen zeer waardevolle veenmosterreintjes waar onder meer Moerasviooltje, Heide- en Moeraskartelblad, Kleine valeriaan, Waterdrieblad, Veenpluis, Spaanse ruiter, Moerasvaren en Kamvaren groeien. In het gebied komen veel vogelsoorten voor. Broedvogels zijn onder andere de Bruine Kiekendief, Havik, Porseleinhoen, Wielewaal, Sprinkhaanzanger, Snor, IJsvogel en Nachtegaal.

Het Nannewiid is (nu nog) de groene long tussen de stedelijke gebieden Joure en Heerenveen. Het is bovendien een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden De Rottige Meenthe, Brandemeer en It Easterskar in het zuiden en De Deelen in het noordoosten.

Vrienden van het Nannewiid willen zich inzetten voor behoud van dit unieke landschap. Dit doen ze niet alleen voor zichzelf, maar voor alle inwoners van De Fryske Marren en wijde omgeving die hier graag fietsen, surfen, suppen, schaatsen, varen, wandelen of met auto langs rijden. En niet in de laatste plaats voorde generaties van de toekomst. Vrienden van het Nannewiid blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zij willen de spreekbuis zijn voor bewoners en voeren, als het nodig is, actie voor het behoud van het landschap rond het Nannewiid.

Recente ontwikkelingen

Midden jaren negentig van de vorige eeuw is een ingrijpende en kostbare schoonmaak- en hersteloperatie uitgevoerd om het gebied en het meer te redden. Deze miljoeneninvestering heeft de waterkwaliteit in de loop der jaren sterk doen verbeteren en de natuur heeft zich kunnen herstellen, die daardoor weer veel gevarieerder is geworden. Sinds deze hersteloperatie is er echter geen of nauwelijks onderhoud uitgevoerd waardoor het Nannewiid momenteel weer dicht slibt en recreatie, als zwemmen, kanoën, surfen en suppen, wordt bemoeilijkt.

Plannen worden momenteel gesmeed om het meer opnieuw uit te baggeren en weer voor (kleinschalige) recreatie bruikbaar te maken. De haalbaarheid hiervan is echter nog ongewis en de financiering is ook nog niet rond. Om één en ander gefinancierd te krijgen wordt gezocht naar uitbreiding van de kleinschalige recreatieve mogelijkheden op en rond het Nannewiid. Hierbij wordt ook gedacht aan o.a. een sloepenroute vanaf Heerenveen door het Nannewiid.

Vrienden van het Nannewiid staat een opnieuw uitbaggeren van het meer niet in de weg maar is beducht voor sterk toenemende (recreatieve) activiteiten op en rondom het meer. Met al te grote toeristisch recreatieve ontwikkeling in dit gebied neemt de druk op het (natuur) gebied onaanvaardbare vormen aan.

Het Nannewiid in beeld

« 10 of 10 »

Ook donateur worden?

Uiteraard heeft de stichting geld nodig voor allerlei activiteiten. Wilt u de stichting ook financieel steunen? Dat kan eenvoudig door uw bijdrage van minimaal € 5,- over te maken op onze bankrekening NL95 RABO 0148 1537 20 ten name van “Stichting Vrienden van het Nannewiid” onder vermelding van DONATEUR

Wilt u liever geen donateur worden, maar ons wel financieel steunen met een eenmalige bijdrage, dan kan dat uiteraard ook. U maakt dan uw bijdrage over op dezelfde bankrekening, maar dan onder vermelding van GIFT.

Vermeld ook uw naam en adres of maak dat bekend via: vriendenvanhetnannewiid@gmail.com 

Het doorgeven van uw contactgegevens is voor ons van belang, om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.


Zo neemt u contact met ons op.

Via ons postadres

Streek 2
8464 NA Sintjohannesga

Of stuur ons een email