Huidige situatie en betekenis

Samen met de twee kleine aangrenzende moerasgebieden, Douwe Pôle en Lytse Wiid, is het Nannewiid een belangrijk en waardevol natuurgebied. Natuur en huidig kleinschalig recreatief gebruik van het Nannewiid gaan hier prima samen. In dit prachtige stukje natuur met het omringende open landschap staan monumentale boerderijen, een geheel dat van grote cultuurhistorische waarde is.

Nannewiid en omgeving ten zuiden van rijksweg A7 ingeklemd tussen de dorpen Oudehaske, Rottum en Sintjohannesga.

Ook heeft het meer met de oevers een grote ecologische waarde. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is zeer gevarieerd door de afwisseling van open water, rietkragen, broekbos en rietvelden. Aan de westzijde van het meer liggen zeer waardevolle veenmosterreintjes waar onder meer Moerasviooltje, Heide- en Moeraskartelblad, Kleine valeriaan, Waterdrieblad, Veenpluis, Spaanse ruiter, Moerasvaren en Kamvaren groeien. In het gebied komen veel vogelsoorten voor. Broedvogels zijn onder andere de Bruine Kiekendief, Havik, Porseleinhoen, Wielewaal, Sprinkhaanzanger, Snor, IJsvogel en Nachtegaal.

Het Nannewiid is (nu nog) de groene long tussen de stedelijke gebieden Joure en Heerenveen. Het is bovendien een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden De Rottige Meenthe, Brandemeer en It Easterskar in het zuiden en De Deelen in het noordoosten.

Vrienden van het Nannewiid willen zich inzetten voor behoud van dit unieke landschap. Dit doen ze niet alleen voor zichzelf, maar voor alle inwoners van De Fryske Marren en wijde omgeving die hier graag fietsen, surfen, suppen, schaatsen, varen, wandelen of met auto langs rijden. En niet in de laatste plaats voorde generaties van de toekomst. Vrienden van het Nannewiid blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zij willen de spreekbuis zijn voor bewoners en voeren, als het nodig is, actie voor het behoud van het landschap rond het Nannewiid.

Recente ontwikkelingen

Midden jaren negentig van de vorige eeuw is een ingrijpende en kostbare schoonmaak- en hersteloperatie uitgevoerd om het gebied en het meer te redden. Deze miljoeneninvestering heeft de waterkwaliteit in de loop der jaren sterk doen verbeteren en de natuur heeft zich kunnen herstellen, die daardoor weer veel gevarieerder is geworden. Sinds deze hersteloperatie is er echter geen of nauwelijks onderhoud uitgevoerd waardoor het Nannewiid momenteel weer dicht slibt en recreatie, als zwemmen, kanoën, surfen en suppen, wordt bemoeilijkt.

Plannen worden momenteel gesmeed om het meer opnieuw uit te baggeren en weer voor (kleinschalige) recreatie bruikbaar te maken. De haalbaarheid hiervan is echter nog ongewis en de financiering is ook nog niet rond. Om één en ander gefinancierd te krijgen wordt gezocht naar uitbreiding van de kleinschalige recreatieve mogelijkheden op en rond het Nannewiid. Hierbij wordt ook gedacht aan o.a. een sloepenroute vanaf Heerenveen door het Nannewiid.

Vrienden van het Nannewiid staat een opnieuw uitbaggeren van het meer niet in de weg maar is beducht voor sterk toenemende (recreatieve) activiteiten op en rondom het meer. Met al te grote toeristisch recreatieve ontwikkeling in dit gebied neemt de druk op het (natuur) gebied onaanvaardbare vormen aan.